غافل و منافق از دیدگاه مقام معظم رهبری

هرکس با دشمن همراهی کند ، مورد سوءظن قرار می گیرد.

هرکس برای دشمن و در جهت او کار کند ، مورد سوءظن است.

هرکس از کار او دشمن استفاده می کند ، مورد سوءظن است.

هرکس برای دشمن استدلال درست می کند ، مورد سوء ظن است.

مورد سوءظن یعنی چه؟منافق است؟

نه ، شاید از روی غفلت کار انجام میدهد.

مورد سوءظن است یعنی این امکان به وجود می آید ، دشمن

به سوی خود کشانده باشد و جزء دشمن باشد.

 

راه برای امتحان باز است.

 

اگر نشانه غفلت در اوست ، غافل است.

اگر دیدیم نشانه عناد در اوست ، منافق است.

/ 0 نظر / 43 بازدید