کلمات قصارحضرت امام خمینى(ره) در باره رسالت قلم

قلمى فایده دارد که بیدارگر توده‏هاى مردم باشد.

شهدا را قلمها مى‏سازند و قلمها هستند که شهید پرورند.

دماء شهدا اگر چه بسیار ارزشمند و سازنده است لکن قلمها بیشتر مى‏توانندسازنده باشند.

قلم خودش یکى از اسلحه‏هاست; این قلم باید دست اشخاص صالح، و دست‏افاضل باشد.

اشخاصى که قلم در دستشان است متوجه باشند که قلم آنها، زبان آنها، درحضور خداست.

همت بگمارید که قلم و بیان خویش را براى تعالى اسلام و کشور و ملت‏خود به‏کار گیرید.

قلمها اگر در دنیا براى خدا و براى خلق خدا به کار بیفتد، مسلسلها کنارمى‏رود.

شما کوشش کنید که با بیان و قلم، مسلسلها را کنار بگذارید و میدان را به‏قلمها و به علمها و به دانشها واگذار کنید.

قلمها اگر در دنیا براى خدا و براى خلق خدا به کار بیفتد، مسلسلها کنارمى‏رود، و اگر براى خدا و براى خلق خدا نباشد مسلسل ساز مى‏شود.

آن کسى قلمش قلم انسانى است که از روى انصاف بنویسد.

قلمى آزاد است که توطئه‏گر نباشد.

آن قدرى که بشر از قلمهاى صحیح نفع برده است از چیزى دیگر نبرده است، وآن قدرى که ضرر کشیده است، از چیزهاى دیگر ضرر نبرده است.

کسانى که اهل قلم هستند، اهل بیان هستند، کوشش کنند که مردم را دعوت به‏وحدت بکنند.

مسئولیت بزرگ شما امروز قلمهایى است که در دست‏شماست.

منبع: http://nod100.blogfa.com/

/ 0 نظر / 11 بازدید