شیطـان‌پرستـی چیست؟

شیطـان‌پرستـی به چه معنـاست؟

شیطان پرستی به معنی پرستششیطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی و بسیار قویتر و موثرتر از نیروهای خوب دنیویهمچون خدا است. در شیطان پرستی شیطان به عنوان نماد قدرت و حاکمیت بر روی زمین،قدرتی به عنوان برترین قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد و این دنیایی راکه به عنوان دوزخ برشمرده می‌شود را قانونمند می‌کند. در شیطان پرستی، غیر ازاستفاده از شیطان به عنوان قدرت تاریکی و قدرت مطلق از نیروها و اجنه و روح هایپلید و شیطانی نیز برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌شود؛ و در نهایت معنای شیطانپرستی؛ پرستش قدرت پلیدی است.

 

 

 

 

به طور کلی دو تعریف برای گروه‌های شیطان پرستیدر نظر مسیحیان وجود دارد؛

تعریف اول:هر گروهی که شیطان را (مشابه شیطان تعریفشده در دین مسیحیت که عاری از مفاهیم غیرطبیعی مربوط به پلیدی و زشتی است یا یکشیطان انتزاعی) به عنوان خدا قبول داشته باشد و آن را عبادت کند، که معمولاً از آنبه عنوان الهه سیاه نیز یاد می‌کنند و آن را منتسب به طبیعت "حقیقی" انسانمی‌نامند.
تعریف دوم: گروه‌هایی که از دین مسیحیت تبعیت نکرده و یا عیسی را باخصوصیاتی که در دین مسیح تعریف شده است قبول ندارند. این تعریف معمولاً توسطبنیادگرایان مسیحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر مبنای این تعریف بسیاری ازگروه‌ها را شیطان پرست می‌نامند.

 

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید